O Instytucie Edukacji Pozytywnej

Instytut Edukacji Pozytywnej to fundacja, która jest wynikiem naszych pasji i marzeń.

Działaniami Instytutu promujemy nowe, pełne pozytywnych działań podejście do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, wykorzystujące technologie i przywiązujące wagę do integralności rozwoju. Rozwijamy sposób myślenia o edukacji integrującej umiejętności psychospołeczne oraz technologiczne z nauką i wiedzą przedmiotową.

Celem głównym Instytutu Edukacji Pozytywnej jest wsparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dostępie do korzystania z wysokiej jakości usług edukacyjnych i tworzenie nawyku kształcenia ustawicznego. 

Inne cele działania Instytutu:

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości.
  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii i nauk ścisłych.
  • doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych, w tym kadry pedagogicznej.
  • wspieranie rozwoju rodziców i opiekunów w zakresie wychowania dziecka.
  • wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej i prospołecznej wśród osób w każdym wieku.
  • wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości.
  • promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.
  • promowanie kreatywności i innowacyjności w edukacji.
  • tworzenie nowoczesnych i podążających za współczesnymi nurtami edukacyjnymi placówek edukacyjnych dla osób w różnym wieku, w tym przede wszystkim: przedszkola, szkoły, placówki szkoleniowe i edukacyjne dla osób dorosłych.

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej działa w zakresie wspierania wdrażania zmian edukacyjnych na każdym etapie systemu funkcjonującego w Polsce, w tym także od 5 lat w różnorodnych formach podejmuje działania nakierowane na edukację w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wszystkie podejmowane działania są oparte na analizach sytuacji wyjściowych, analizie indywidualnie określanych potrzeb i oczekiwań. dodatkowo Fundacja współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się określonymi obszarami i współpracuje z szerokim gronem specjalistów i ekspertów w różnych obszarach edukacyjnych, profilaktycznych. Z nieodpłatnego wsparcia Fundacji skorzystało już ponad 2000 nauczycieli, 6000 uczniów i uczennic oraz 1000 rodziców.
W ostatnich dwóch latach działania trenerzy Fundacji przeprowadzili programy szkoleniowe obejmujące 1200 godz. edukacyjnych dla nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji i metod pracy wychowawczej z uczniem (także w ramach kompetencji związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego w szczególności nastawioną na budowanie postrzegania swoich mocnych stron, dostrzeganie potrzeb i radzenie sobie z trudnościami, budowaniem odpowiednich wzorców pracy w grupach rówieśniczych) część godzin była realizowana przy współpracy z organami prowadzącymi szkoły. Specjaliści fundacji wspierają programy profilaktyczne w zakresie realizacji zadań wchodzących w obszar zdrowia publicznego realizowanych w szkołach oraz placówkach wychowawczo-edukacyjnych, w tym w ośrodkach specjalnych, poprawczych i socjoterapuetycznych.

Statut Instytutu