Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej

superwizja w szkole projekt

Zakończyliśmy rekrutację na rok 2017. LISTA RANKINGOWA.
Zapraszamy do zgłaszania się na rok 2018: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: profilaktyka@instytutep.pl


Jest to program, który nakierowany jest na doskonalenie kadry szkół i placówek edukacyjnych:

  1. w zakresie promowania i wdrażania metody superwizji w szkołach, w szczególności nastawionej na umożliwienie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych;
  2. w zakresie profilaktyki negatywnych skutków zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć uczniowie i uczennice poprzez wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych. Całość programu uwzględnia dostrzeganie istoty wartości wyznawanych przez odbiorców w procesie pracy nad ich postawami.

Bezpłatne szkolenia w całej Polsce

Pierwszym etapem realizacji programu będą szkolenia w czterech częściach Polski pn. „Zapoznanie z metodą superwizji„. W trakcie odbywać się będą warsztaty, wykłady i panele dyskusyjne, które mają wprowadzić uczestników w tematykę superwizji, w tym do sposobów wykorzystania superwizji jako metody wspierania uczniów i uczennic, a jednocześnie metody podwyższania jakości pracy i kształcenia w szkole w zakresie programów wychowawczo-profilaktycznych.

Bezpośrednie wsparcie szkół

Kolejnym etapem realizacji programu, jest objęcie wsparciem 60 szkół na różnych etapach edukacyjnych (30 szkół w 2017 i 30 szkół w 2018).

Każda z 60 szkół biorących udział w projekcie będzie mogła skorzystać z pakietu szkoleniowego dotyczącego wychowania i profilaktyki we współczesnej szkole, w tym:

  • rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki,
  • przygotowania do pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasami,
  • budowania relacji i współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych,
  • tworzenia i modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych,
  • zagrożeń współczesnego świata i działania wychowawczo-profilaktyczne opartego o indywidualne podejście.

Jednoczeście każda szkoła uzyska wsparcie w postaci grupowych i indywidulanych spotkań superwizyjny.

Szkolenia i spotkania superwizyjne będą odbywały się na miejscu – w placówce objętej programem.

W każdym cyklu szkoleniowym mają powstać także programy wychowania i profilaktyki z uwzględnieniem wypracowanych metod i wdrożeniem systemu superwizji w szkole. Eksperci Fundacji wspierający projekt w formie non profit dokonają analizy programów i ocenią ich spójność z potencjałem danej szkoły i potrzeb uczniów.

Rozpoczęliśmy rekrutację szkół do programu na rok 2018. Zapraszamy do zgłaszania się: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Kontakt z ekspertem ds. rekrutacji i informacji merytorycznej o projekcie:
Maria Wzorek
tel. +48 667 886 380
profilaktyka@instytutep.pl