Ułatwienia dostępu

Pierwszy program wolontariatu rówieśniczego Działaj! Rozmawiaj
Warsztaty, szkolenia, działania z młodzieżą a a a a
Obrazek przedstawiający grupę młodzieży pochyloną nad dużą kartką. Młodzi trzymają w rękach linki, które na drugim końcu przyczepione są do elementu drewnianego trzymającego marker. W prawym dolnym rogu obrazka znajduje się logo programu Działaj Rozmawiaj!
działaj! Rozmawiaj!

Czym jest Program Wolontariatu Rówieśniczego?

Budowanie wsparcia społecznego na rzecz rówieśników w kryzysach psychicznych

Pilotażem działań objęte zostanie 55 placówek ponadpodstawowych z terenu całego kraju. W każdej z nich pomożemy stworzyć podstawową sieć wsparcia rówieśniczego, zapewnianego w sytuacji kryzysu psychicznego i pierwszych symptomów problemów mentalnych. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 października 2023 i potrwa do końca roku 2025.

a
Szkolenia online

Program e-learningowy skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców

a
Superwizja

Liderzy rówieśniczy i nauczyciele koordynatorzy mają zapewnione wsparcie

a
Warsztaty

Uczniowie i uczennice mają zapewnione stacjonarne formy szkoleniowe

a
W całej placówce

Realizacja projektu wpływa na pozytywne zmiany w całej społeczności szkolnej

Wsparcie społeczne ze strony rówieśników działa ochronnie, zabezpiecza przed poczuciem izolacji i utratą łączności z innymi.

Wsparcie rówieśnicze w praktyce

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe

Szkołom, które zgłoszą się do programu zapewnimy kompleksowe szkolenia dla liderów wsparcia rówieśniczego, koordynatorów (nauczycieli opiekunów liderów wsparcia rówieśniczego), rad pedagogicznych oraz rodziców. W programie mogą wziąć udział wyłącznie placówki ponadpodstawowe. Udział w projekcie jest poprzedzony kompleksową, indywidualną diagnozą. Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2024 roku.

Cel ogólny to poprawa zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce poprzez stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w wypadkach kryzysu psychicznego i pierwszych symptomach powstawania problemów w zakresie dobrostanu psychicznego.
Cel szczegółowy 1. Wzrost wiedzy i kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie na temat zdrowia psychicznego, form pomocy w sytuacjach kryzysów emocjonalnych oraz form specjalistycznej pomocy w bezpośrednim otoczeniu ucznia i rodziny poprzez wsparcie szkoleniowe i wdrożeniowe w okresie jednego roku (wrzesień 2024-sierpień 2025).
Cel szczegółowy 2. Wzrost dostępności pomocy poprzez zaangażowanie uczniów we wsparcie rówieśnicze, wyłonienie nauczycieli-koordynatorów wsparcia rówieśniczego w szkołach (wzrost zaufania do osób dorosłych).
Cel szczegółowy 3.Podniesienie efektywności pomocy i stworzenie systemu wsparcia opartego o szkolny wolontariat rówieśniczy jako element rozwoju kompetencji społecznych uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

● Poprawa zdrowia psychicznego młodzieży w placówce. ● Rozwinięcie kompetencji psychospołecznych uczniów i uczennic. ● Stworzenie bardziej efektywnego systemu wsparcia psychologicznego i pierwszej pomocy psychologicznej w placówce. ● Szkolenia online dla uczniów i uczennic, nauczycieli, rodziców. ● Szkolenia stacjonarne dla młodzieży, rad pedagogicznych i nauczycieli. ● Stałe wsparcie konsultacyjno-superowizyjne.

Kryteria rekrutacji szkół:

● publiczne szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe), ● szkoły posiadające udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu wolontariatu uczniowskiego, ● zrealizowane działania na rzecz inkluzji, budowania życzliwego klimatu szkoły w okresie ostatnich 3 lat, ● udokumentowane podjęcie działań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego, ● zrealizowane działania z obszaru profilaktyki z okresu ostatnich 3 lat.

 

Kryteria nauczycieli opiekunów liderów wsparcia rówieśniczego w szkołach

● minimum dwuletnie stanowisko nauczyciela-wychowawcy pełnione w okresie ostatnich 5 lat i/lub aktualnie zajmowane stanowisko szkolnego pedagoga lub psycholog; ● doświadczenie w organizowaniu lub współorganizowaniu wolontariatu szkolnego lub pozaszkolnego ● doświadczenie udziału w projektach wewnątrzszkolnych lub zewnętrznych.

 

Kryteria wyboru liderów wsparcia rówieśniczego w szkołach:

W projekcie udział mogą wziąć wszyscy uczniowie ze szkoły (preferowani uczniowie klas I lub II). Nie przyjmujemy do roli lidera wsparcia rówieśniczego uczniów w kryzysach emocjonalnych, po próbach samobójczych oraz osób o silnych tendencjach egocentrycznych. Uczniowie, dla których szkolny wolontariat mógłby być w ich sytuacji życiowej zbyt obciążający, będą przekierowywani do innych zadań w projekcie, otaczani profesjonalnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Bezpłatny, ogólnopolski program

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!